Alg .voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens:

Ellen van der Meulen Art en Styling ingeschreven bij de KvK onder nummer: 74639838, gevestigd: Koningsstraat 7C, 1213 AW Hilversum NL.

Deze voorwaarden worden aangeduid als de Algemene Voorwaarden en kunnen worden aangevuld en/of gewijzigd met specifieke voorwaarden die voortvloeien uit een bijbehorende overeenkomst tussen opdrachtgever en Ellen van der Meulen Art en Styling, verder te noemen opdrachtnemer. Eventuele eigen inkoop- of verkoopvoorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


1. Opdrachtgever en opdrachtnemer


Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die – al dan niet uit naam van een door hem vertegenwoordigde organisatie – aan opdrachtnemer een mondelinge of schriftelijke opdracht geeft tot het leveren van diensten en/of goederen.

Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die – door opdrachtnemer daartoe gerechtigd – namens opdrachtnemer een opdracht tot het leveren van diensten en/of goederen in ontvangst neemt.

Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen in verband met de uitvoering van een opdracht.

Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijke aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en onderhavige overeenkomst.


2. Offertes en overeenkomsten


Alle offertes en aanbiedingen zijn volledig vrijblijvend overeengekomen en zijn geldig tot twee weken na dagtekening van de betreffende offerte/aanbieding. Wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde offerte wordt voorzien, dan zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verplicht daarover tijdig in contact te treden met elkaar. De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


3. Honorarium, kosten en tarieven


De honorering van opdrachtnemer berust in principe op dagprijzen of dagdelen. Het geldende tarief is opgenomen in de overeenkomst. Tenzij anders wordt overeengekomen zal op maandelijkse basis worden gefactureerd. Alle bedragen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting (BTW). Opdrachtnemer is verplicht een verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht kan, indien gewenst, aan de opdrachtgever ter inzage worden gesteld.

Het tarief is exclusief noodzakelijke reis- verblijf- en bureaukosten (zoals portokosten, kosten voor het laten maken van presentatiemateriaal, prints etc.), BTW, evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen.

Opdrachtnemer is bevoegd bij het aanvaarden van de opdracht 50% van het overeengekomen honorarium voor Ellen van der Meulen Art en Styling in rekening te brengen.


 In het algemeen kunnen prijzen (zoals genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) door Ellen van der Meulen Art en Styling te allen tijde gewijzigd worden.

Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.


4. Overeenkomst op projectbasis


Als een overeenkomst op projectbasis is gesloten, wordt op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens een inschatting gemaakt van het aantal te werken dagen of dagdelen, de verwachte einddatum en wordt daarvoor een aanneemsom overeengekomen. De aanneemsom is exclusief noodzakelijke reis-, verblijf- en bureaukosten, BTW, evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht.

In principe zal opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen.

Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de facturering van de aanneemsom bij een overeenkomst op projectbasis als volgt: 50 % bij aanvang van de opdracht, 50% bij definitief akkoord en einde opdracht.

Meerwerk wordt afzonderlijk tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. Onder meerwerk wordt verstaan alle werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht vallen.


5. Wijziging opdracht


De opdrachtgever c.q. opdrachtnemer kan na het verstrekken c.q. aanvaarden van de opdracht wijzigingen aanbrengen in de uitvoering van de opdracht, mits deze tijdig aan de wederpartij ter kennis worden gebracht. Eventueel meer of minder – in verband met de wijziging – te maken uren en kosten zullen aan opdrachtgever aanvullend in rekening worden gebracht of in mindering gebracht op de aanneemsom tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijk tarief van opdrachtnemer, ongeacht of er sprake is van een overeenkomst op projectbasis.

Mondeling doorgegeven wijzigingen worden pas doorgevoerd als deze ook schriftelijk of per e- mail door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Indien wijzigingen worden aangebracht in de opdracht zal voor zover noodzakelijk een nieuw contract en/of nieuwe levertijd worden overeengekomen. Artikel 12 van de algemene voorwaarden is onverminderd van toepassing.

Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen en Ellen van der Meulen Art en Styling heeft de werkzaamheden conform de overeenkomst uitgevoerd, blijft de vordering van Ellen van der Meulen Art en Styling op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Ellen van der Meulen Art en Styling


6a. Verhuur meubelen, decoraties en woonaccessoires


In geval van verhuur van meubelen, decoraties en woonaccessoires aan opdrachtgever blijft opdrachtnemer eigenaar van de geleverde meubelen, decoraties en woonaccessoires. Opdrachtnemer heeft altijd toegang tot hetgeen zijn eigendom is, waar dit zich ook bevindt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inboedelverzekering op de locatie waar de gehuurde meubelen, decoraties en accessoires zich bevinden. Bij kostbare decoraties als schilderijen zal opdrachtnemer opdrachtgever informeren over de te verzekeren waarde.


6b. Huurtermijn meubelen, decoraties en woonaccessoires


De verhuurperiode van meubelen, decoraties en woonaccessoires gaat altijd per project in overleg, evenals de opzegtermijn die in acht moet worden genomen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail gemeld te worden aan opdrachtnemer.


7. Aansprakelijkheid


Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden. Opdrachtgever kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan geleverde meubelen, decoraties en woonaccessoires.Ellen van der Meulen Art en Styling kan geen garantie bieden dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen. Indien Ellen van der Meulen Art en Styling desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag voor haar werkzaamheden voor de betreffende opdracht.


8. Geheimhoudingsplicht


Tenzij anders is afgesproken met opdrachtgever, heeft opdrachtnemer een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van opdrachtgever en overige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie.


9. Betalingsvoorwaarden


Betaling van facturen dient te geschieden zonder aftrek van enige korting binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij het niet voldoen aan de genoemde betalingstermijn zal aan de opdrachtgever over het factuurbedrag rente in rekening worden gebracht die overeenkomt met de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten, voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.


10. Retentierecht/-verhaal


Totdat opdrachtgever alle kosten betreffende de opdracht heeft voldaan, heeft opdrachtnemer het recht goederen die hij van opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden, ongeacht of de goederen van de opdrachtgever betrekking hebben op de opdracht. Het recht tot retentie heeft opdrachtnemer ook in geval opdrachtgever in staat van faillissement of in surseance van betaling komt te verkeren, bij overlijden van opdrachtgever dan wel in geval opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.


11. Verzuim van de opdrachtgever


Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken door omstandigheden die opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de extra kosten te vergoeden die voor opdrachtnemer uit deze vertraging of onderbreking voortvloeien. Hieronder zijn ook begrepen de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die opdrachtnemer met het oog op de tijdige vervulling van de opdracht al is aangegaan (zoals het inschakelen van derden).

Indien de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen/diensten onmogelijk is door verzuim van opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te ontbinden. Ook is opdrachtnemer bevoegd het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht (waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen) in rekening te brengen, dan wel (in geval van een opdracht op urenbasis) het volledig geschatte aantal uren, één en ander onverminderd met het recht van opdrachtnemer om voor verdere kosten vergoeding van schade en interest te vorderen.

Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in gebreke te zijn:
– In geval hij/zij de verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. – Bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming.
– Bij liquidatie van de onderneming.

Opdrachtnemer heeft in alle gevallen, genoemd in voorgaande alinea, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.


12. Leveringstermijn


De door Ellen van der Meulen Art en Styling opgegeven leveringstermijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen. De leveringstermijn gaat in op het moment dat opdrachtgever van Ellen van der Meulen Art en Styling een schriftelijke of bevestiging per email heeft ontvangen, en als aan de overeengekomen betalingsverplichtingen is voldaan door opdrachtgever.


13. Annuleringen


Opdrachtgever kan de overeenkomst altijd voortijdig schriftelijk opzeggen.

Voor zover de redenen van opzegging niet zijn gelegen in wanprestatie van opdrachtnemer, is opdrachtgever eraan gehouden om alle door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten te vergoeden, en de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en half fabricaten voor zijn/haar rekening te nemen tegen de in de overeenkomst opgenomen prijzen.

Voorts is opdrachtgever opdrachtnemer een vergoeding wegens omzetderving verschuldigd, als volgt te berekenen:

Voor zover er sprake is van een overeenkomst op projectbasis:

1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever, meer dan één maand voorafgaande aan de overeengekomen startdatum van de opdracht, 10 % van het overeengekomen honorarium, en de eventueel door derden gemaakte kosten.


  1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever, minder dan één maand maar meer dan veertien dagen voorafgaande aan de overeengekomen startdatum van de opdracht, 50 % van het overeengekomen honorarium, en eventueel de door derden gemaakte kosten.

  2. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht alsmede tot en met veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 100 % van het overeengekomen honorarium, alle overige in het kader van de opdracht gemaakte kosten, en de door derden gemaakte kosten.

14. Aansprakelijkheid en klachten


Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde (verkoop) styling-effect niet kan worden gegarandeerd.

Opdrachtgever krijgt het te leveren werk vooraf altijd schriftelijk in conceptvorm ter goedkeuring voorgelegd en geeft aan opdrachtnemer daarop akkoord dan wel verzoekt om verbetering / aanpassing van het geleverde concept.

Indien opdrachtgever het geleverde werk niet accepteert, dient opdrachtnemer altijd in staat te worden gesteld om alsnog deugdelijk werk te leveren. Behoudens grove schuld of opzet van opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van zijn diensten en (eind)producten, noch voor schade die ontstaat als gevolg van wanprestaties c.q. een onrechtmatige daad van een niet-ondergeschikte.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Opdrachtnemer is nooit verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (waaronder winst- of inkomensderving) en tot vergoeding van immateriële schade.

Reclames anders dan schadeclaims, dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen veertien dagen na voltooiing van de opdracht, respectievelijk levering van de goederen of diensten. Hier bedoelde reclames zijn slechts mogelijk voor zover opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk op ander wijze daarover beschikt.


15. Overmacht, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden.


Onder overmacht wordt verstaan; alle oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, ziekte, tijdelijk of blijvende arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal opdrachtnemer naar vermogen voor passende vervanging zorgdragen. In geval van overlijden zal de opdracht worden ontbonden.

Onverminderd het in de vorige alinea gestelde is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van overmacht.

Overmacht kan opdrachtnemer, indien opdrachtnemer niet in staat blijkt een passende uitvoerder beschikbaar te stellen, ontslaan van de verplichting tot nakoming van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interesten kan doen gelden.

In geval van enige vorm van overmacht en andere hierboven beschreven voorvallen, zal opdrachtnemer daarvan terstond melding doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren echter onder de verplichting om van opdrachtnemer af te nemen en hem het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden, c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten te betalen.


16. Toepassing recht


Op deze Algemene Voorwaarden en gegeven overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als bevoegd rechter wijzen partijen die rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

Hilversum, september 2019.  Copyright @ ellenvandermeulen